شرکت مدیریت بین‌المللی همراه

هیمکو

شرکت بین‌المللی هیمکو با مدیریت آقای محسن نادری باتوجه به مشکلات فعلی و چالش‌های پیش رو در زمینه‌ی حمل و نقل کشور دست به اقدام برای بارگیری مواد معدنی زده است، در همین راستا آژانس تبلیغاتی حاشیه گرافیک برای افزایش موفقیت اهداف شرکت بین‌المللی همراه (هیمکو)، در قدم اول به بررسی‌های استراتژیک پراخت و در قدم بعدی تمامی موارد بررسی شده را در طراحی لوگو، طراحی هویت بصری و طراحی وب سایت، اوراق اداری، کاتالوگ به اجرا درآورد.