کلینیک آوین

حاشیه گرافیک

کلینیک آوین اولین مجموعه برای ارتقای سلامتی در اصفهان است؛ در همین راستا برای به انجام رساندن این پروژه اعضای تیم حاشیه گرافیک در جهت آگاه سازی مردم از وجود خدمات ارزنده‌ی این کلینیک، طی بررسی‌های فراوان در ابتدا دست به اقدام هویت بصری زدند. تیم حاشیه گرافیک سعی کرد باتوجه به هدف این مجموعه از مفاهیم و طراحی، بهینه‌ترین استفاده را ببرد تا در ادامه‌ی راه یعنی تولید محتوا در فضای مجازی، کلینیک آوین با بهترین نحو مسیر خود را شروع کند.