آناگل

شرکت آناگل، با تولید کوکی و کیک های سالم و با شعار سلامتی یک سرمایه است،نه یک هزینه به آژانس تبلیغاتی حاشیه گرافیک مراجعه کرد و برای معرفی محصول خود خواستار ریدیزاین لوگو، طراحی بسته بندی محصول، طراحی کاتالوگ، طراحی اوراق اداری، طراحی کارت ویزیت و طراحی هویت بصری شد. همچنین برای معرفی آناگل، دیگر سفارشات خواسته شده شرکت آناگل را با در نظر گفتن مشتریان احتمالی این شرکت به انجام رساند.