pan

طراحی و کارتوگرافی نقشه

از توانمندی های آژانس تبلیغاتی حاشیه گرافیک کارتوگرافی رایانه ای، طراحی و پیاده سازی نقشه شهری است. این امر با استفاده از نقشه های هوایی،GIS و استفاده از اطلاعات شهری با همکاری و تقاطر با شهرداری مراکز استان ها انجام می پذیرد.
نمونه حاضر تصاویر نقشه های شهر اصفهان است که در سال های ۹۲ و ۹۳ انجام پذیرفته و شامل نقشه گردشگری مسافران نوروزی و نقشه های جامع شهر اصفهان با اطلاعات کامل اماکن تاریخی و گردشگری، راه های اصلی، فرعی و گذرها، به صورت سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، همچنین تفکیک و رنگ بندی حریم و محدوده مناطق و محلات شهر جهت نصب تابلوهای شهری و نیز استفاده های آماری و گزارشی سازمان های تابع شهرداری می باشد.


Map Design