HGR_Icon_0015_log

آرم و لوگو

طراحی آرم،نشانه،لوگو تایپ ، فارسی و انگلیسی

لوگو یا آرم تنها یک تصویر نمی باشد بلکه  هویت سازمانی یک شرکت بر اساس نشانه ، آرم یا لوگو و رنگ های آن شکل می گیرد . بنابراین طراحی لوگو و طراحی آرم ، یکی از مهمترین حوزه های طراحی و درنیتجه یکی از دشوارترین حوزه های طراحی میباشد.این مرکز با هدف خدمات رسانی مناسب ، حرفه ای و خلاقانه در این زمینه  و با به کارگیری اصول هنری و زیباشناسانه ، سبب ماندگاری سازمان یا شرکت شما در ذهن مخاطبان میگردد .